วันนี้ babini มาจัดบูทจำหน่ายสินค้า และให้ความรู้แก่ผู้ที่มาโรงพยาบาล