นโยบายการเปลี่ยน / คืนสินค้า 

- คุณสามารถแจ้งเปลี่ยน / คืนสินค้าได้ในสภาพเดิม ภายใน 7 วัน หลังจากที่ได้รับสินค้า โดยส่งสินค้าพร้อมใบเสร็จคืนกลับมาทางบริษัทฯ
- ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยน / คืนสินค้า ในกรณีที่นอกเหนือไปจากความบกพร่องของสินค้า หรือการจัดส่งไม่ถูกต้อง ซึ่งเกิดจากความผิดพลาดของทางบริษัทฯ
- ลูกค้าจะต้องเป็นผู้ชำระค่าขนส่งในการคืนสินค้า ผ่านการลงทะเบียน / EMS ที่มีเอกสารยืนยันการจัดส่ง ไม่เช่นนั้นแล้ว บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นระหว่างการส่งคืนสินค้า
- แจ้งเปลี่ยน / คืนสินค้า กรุณาติดต่อทีมงาน
- นโยบายนี้สามารถใช้ได้สำหรับสินค้าที่สั่งซื้อกับเว็บไซต์ www.babini.co.th เท่านั้น

 

สินค้าที่ไม่รับเปลี่ยนคืน:

- สินค้าที่ไม่ได้ซื้อมาจากเว็บไซต์ www.babini.co.th
- ผลิตภัณฑ์ที่เปิดใช้แล้ว เกิน 20% หรือเกิน 1 ใน 5 ของบรรจุภัณฑ์
- สินค้าที่มีความเสียหาย หรือความเสียหายเนื่องจากการส่งคืนของลูกค้า
- สินค้าส่งคืนที่ไม่มีการแนบใบเสร็จกลับมาทางบริษัทฯ
- สินค้าที่ส่งคืนเกินระยะเวลาที่กำหนด